Patientinformation

Varje gång du kontaktar oss registrerar vi personuppgifter om dig. Personuppgifterna behövs för att kunna ge en god, säker och trygg tandvård. Personuppgifterna används också för att följa upp vår verksamhet och för att få en bild av våra patienters tandhälsa. De två lagar som reglerar hanteringen av personuppgifter inom vår verksamhet är Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen.

 

Hur behandlar ni mina personuppgifter?

Vi är skyldiga att föra en patientjournal avseende varje patient. Patientjournalen kan exempelvis innehålla personuppgifter som bakgrunden till vården, uppgift om ställd diagnos, utförda och planerade åtgärder och uppgift om när och vem som har gjort anteckningen i journalen. Dina personuppgifter behövs och behandlas för att kunna ge en god och säker vård, samt för verksamhets- och kvalitetsuppföljning. En del av personuppgifterna måste dessutom rapporteras till nationella hälsodataregister och Försäkringskassan. Vi har rätt att registrera dina personuppgifter i patientjournalen och hälso- och sjukvårdsregister även om du inte gett oss ditt samtycke.

 

Som patient hos oss har du möjlighet att boka tid via vår webbplats, via mejl eller telefon. För att tillhandhålla dig denna tjänst samlar vi in ditt namn, mejl och telefonnummer. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kunna fullgöra avtalet med dig och för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss i egenskap av vårdgivare. Kontaktuppgifterna sparas i vårt patientjournalsystem i enlighet med bestämmelserna i Patientdatalagen.

 

Uppgifter som samlas in i marknadsföringssyfte

Observera att verktygen som listas i följande underavsnitt kanske inte används konstant.

Vi använder oss utav annons-plattformar i marknadsföringssyfte för att nå ut till nya potentiella kunder för att marknadsföra, informera om och utveckla våra tjänster och vårt företag. Det är viktigt för oss att vår annonsering är relevant och intresserar de vi annonserar till och därför kan vi samla in information om klick och åtgärder på vår webbsida. 

Google Ads

Google använder sig av annonsservrar som levererar annonser, dessa servrar använder sig av annonsserver-cookies som hjälper till att inhämta information om placeringar och klick från besökare. När du klickat på en annons kan Google lagra en cookie på din enhet. Viss information så som:

  • Cookie ID
  • Antalet annonsvisningar 
  • Senaste visning (för spårning av konverteringar)
  • Opt-out information 

Tack vare dessa cookies kan Google känna igen din webbläsare för att få reda på vilken annons som resulterade i webbläsarens besök på vår webbplats. 

 

Vi samlar inte in någon personlig data utan får enbart tillgång till statistik från Google och kan inte i vår annonsering identifiera en specifik individ med denna information som enbart hjälper oss att ta reda på framgångsrik marknadsföring och förbättra vår annonsering.  Vi har inget inflytande på omfattningen av vad Google samlar in för sina kunder eller för egen del.

 

Opt-out från Google annonsering

Du kan hos Google välja att frånsäga dig skräddarsydd eller personlig annonsering här.

Du kan välja att frånsäga till marknadsföring från tredjepart här

Du kan kontrollera vilka inställningar för din enhet här.

Du kan frånsäga dig på vår webbplats. Mer information i vår Cookie Policy.

Google Tag Manager

Vi använder oss av Google Tag Manager som tillåter oss att samla webbplatstaggar i ett centralt gränssnitt. Google Tag Manager använder inga cookies och samlar inte någon personlig information. Google Tag Manager utlöser enbart andra taggar som i sig kan samla viss information. Verktyget Google Tag Manager får inte tillgång till denna information. 

Mer information här.

Facebook & Meta

Vår webbplats använder sig av en “Facebook Pixel” och Facebooks Conversions API från Facebook/Meta Platforms. Facebook Pixel används i följande ändamål:

 

Anpassade Målgrupper

Facebook Pixel och Conversions API använda i remarketing syfte vilket hjälper oss att kontakta och återkoppla till dig inom en viss tidsperiod. Facebook Pixel och Conversions API gör det möjligt för oss att visa relevanta och intressebaserade annonser på Facebooks/Metas plattformar och partnerplattformar. På så sätt kan vi ge dig erbjudanden som är mer relevanta för dina intressen och skapa en bättre webbplats för dig. Anpassade målgrupper hjälper Facebook även att finna liknande målgrupper och personer som är intresserade av liknande saker som du så att vi kan nå nya intresserade målgrupper. 

 

Facebook Konverteringar

Facebook Pixeln och Conversions API gör att Facebook kan hjälpa oss att matcha annonsering med intressen och spåra effektiviteten av våra marknadsföringsinvesteringar. Facebook Pixeln och Conversions API hjälper oss att exempelvis inte fortsätta visa ett erbjudande till personer som redan tagit del av det erbjudandet och på så sätt undvika irriterande annonsering och ha möjlighet att visa relevanta annonser på Facebook/Metas plattformar och partnerplattformar.

 

Vi samlar inte in någon personlig data i våra system utan får enbart tillgång till statistik från Facebook/Meta och kan inte i vår annonsering identifiera en specifik individ med denna information som enbart hjälper oss att ta reda på framgångsrik marknadsföring och förbättra vår annonsering.  

 

Här kan du läsa mer om Facebook/Metas integritetspolicy: 

https://www.facebook.com/about/privacy

 

Opt-out från Facebook annonsering

Du kan kontrollera Facebook/Metas inställningar här

Du kan frånsäga dig på vår webbplats. Mer information i vår Cookie Policy.

 

Facebook Fan Page

Vårt företag är personuppgiftsansvarig för personlig data insamlad från Facebook Fan Pages när den används utanför Facebook. Som ägare av sidan agerar vi tillsammans med Facebook som delade personuppgiftsansvariga. 

https://www.facebook.com/privacypolicies 

https://www.facebook.com/terms.php

https://www.facebook.com/policy.php

 

Verktyg

För att hemsidan skall fungera korrekt och för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt använder vi oss av följande verktyg.

Google reCAPTCHA v2

Denna webbsida använder sig i vissa fall utav Google reCAPTCHA v2 för att vi skall undvika missbruk av våra formulär. Information som Google samlar in är hård- och mjukvaru information om enhet och applikation för en integritetskontroll. Uppgifterna går ej att användas för målgruppsinriktade annonser. 

 

Här kan du läsa mer om Google och Youtubes integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy

 

Youtube

Vår webbplats använder sig av Youtube videor för att förbättra användarupplevelsen av vår webbplats. Vi har inget inflytande över vad Youtube samlar in. Är du inloggad på ditt Youtube konto kan Youtube associera ditt konto med den video du spelar upp. 

 

Här kan du läsa mer om Google och Youtubes integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy

 

Opt-out och annonsinställningar på Youtube

Du kan läsa mer om och kontrollera dina annonsinställningar på Youtube här

Du kan frånsäga dig på vår webbplats. Mer information i vår Cookie Policy.

 

Visitor Analytics

Vi använder oss av ett analysverktyg som kallas för Visitor Analytics. Vi använder Visitor Analytics för att förbättra vår webbplats, våra tjänster och vår verksamhet med hjälp av information om hur vår webbsida används och hur besökare brukar webbsidan och dess element (så som; knappar, länkar, bilder mm). Denna information hjälper oss förstå hur webbplatsen brukas, vad vi gör rätt och vad vi kan förbättra vad gäller bland annat design, utformning av webbplatsen och mer.  

Visitor Analytic samlar inte in personuppgifter, lagrar inga Cookies och vi får heller inte tillgång till någon personlig information. 

Här kan du läsa mer om Visitor Analytics.

 

Hur länge bevarar vi dina personuppgifter?

Det finns klara regler i Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen för hur vi ska bevara eller gallra ut dina personuppgifter. Enligt dessa regelverk ska exempelvis personuppgifter i en journalhandling bevaras minst tio år efter det att den sista personuppgiften fördes in i handlingen. 

 

Vem får tillgång till dina personuppgifter?

Inom tandvården råder sträng sekretess för uppgifter om patienters hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Vi kommer därför inte att lämna ut dina personuppgifter om vi inte är skyldiga att göra det till följd av lagar och föreskrifter (t.ex. till Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet), eller om vi har fått ditt uttryckliga samtycke till sådant utlämnande. 

 

Detta utesluter inte att vi kan använda leverantörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga avtal och våra instruktioner. Leverantören som får tillgång till dina personuppgifter ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges enligt denna patientinformation.

 

Vilka rättigheter har jag?

Ta del av patientjournalen

Som patient har du rätt att ta del av uppgifter som finns i din patientjournal. Du har även rätt att få en kopia av hela eller delar av patientjournalen. 

 

Få dina personuppgifter rättade eller raderade

Om du har en avvikande mening i förhållande till det som står i din patientjournal, eller anser att en uppgift där är oriktig, har du rätt att få detta infört i din patientjournal. För att få en uppgift borttagen i din patientjournal måste du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) på www.ivo.se för att få detta prövat.  

 

Få information om åtkomst till din patientjournal

Alla läsningar av elektroniska patientjournaler registreras, detta kallas loggning. Som patient har du möjlighet att få ett utdrag av loggen, det vill säga en lista över vilka som har tittat på dina personuppgifter.

Spärra uppgifter i din patientjournal 

Innan uppgift görs tillgänglig för annan vårdgivare genom sammanhållen journalföring ska du informeras om vad sammanhållen journalföring innebär. Notera i sammanhanget att för att annan vårdgivare ska få behandla dina uppgifter krävs ditt samtycke. Om du inte vill att dina journaluppgifter ska vara elektroniskt tillgängliga för andra vårdgivare kan du begära att uppgifterna spärras helt eller delvis för elektronisk åtkomst. Du ska då bli upplyst om vad detta kan få för konsekvenser för din vård, till exempel att du själv måste berätta för vårdpersonalen vad de behöver veta för att ge dig en god och säker vård. Du ska också vara medveten om att spärr endast kan sättas i elektronisk journal, inte i journal som endast finns i pappersburen. 

 

Invända mot behandling

Du har rätt att göra invändningar mot vissa personuppgiftsbehandlingar som vi utför med stöd av ett allmänt intresse. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. 

 

Återkalla ditt samtycke 

Om du har lämnat ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Se dock ovan under rubriken ”Hur länge bevarar vi dina personuppgifter”.

 

Klagomål och skadestånd

Du har rätt att när som helst inge ett klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till oss eller till Datainspektionen. Om personuppgifter om dig har behandlats så att de strider mot Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd.

 

Hur använder du dina rättigheter?  

Om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Datainspektionen på www.datainspektionen.se.

 

Vem är personuppgiftsansvarig?

Tandläkare Miran Karim är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna patientinformation.

 

Hur kontaktar du oss?

Tandläkare Miran Karim ansvarar för dataskyddsfrågor. Om du har några frågor kring denna patientinformation, behandlingen av dina personuppgifter eller hur kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta Miran Karim på 031- 14 40 00 eller via mejl Linnetandlakarcenter@gmail.se 

 

Patentinformationen uppdaterades senast [2022-08-23].